usługi/02

Audyt i ocena ryzyka

Kompleksowe badanie i ocena aktualnie obowiązującego programu ubezpieczeń oraz rekomendacje działań zmierzających do osiągnięcia programu zapewniającego maksymalne bezpieczeństwo działalności Klienta.

 

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu przeprowadzamy badanie warunków dotychczasowego programu ubezpieczeń i weryfikujemy, czy istniejąca ochrona jest adekwatna do zakresu ryzyk, na które narażone jest przedsiębiorstwo.

 

Sprawdzeniu podlegają także limity odpowiedzialności pod względem ich dopasowania do rzeczywistych kosztów usunięcia ewentualnej szkody. Identyfikujemy niekorzystne zapisy i ograniczenia warunków ubezpieczenia.

 

Bardzo istotnym elementem audytu jest analiza przebiegu ubezpieczeń między innymi w zakresie wysokości i przyczyn szkód, a także zdarzeń nieobjętych ubezpieczeniem.

 

Rezultatem przeprowadzonego audytu jest kompleksowy raport z oceną aktualnego stanu ryzyka oraz propozycjami rozwiązań wpływających na zmniejszenie jego poziomu.

Pozostałe usługi

Kontakt

Dane kontaktowe

Invictus Broker Sp. z o.o.

ul. Rejtana 3/20,

02-516 Warszawa

 

t. 600 22 44 21

m. biuro@invictusbroker.pl