produkty/02

Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej

1) Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa

Ubezpieczenia chroniące przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń losowych. W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki, budowle, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, mienie pracowników i osób trzecich. Program ubezpieczeń mienia może zostać rozszerzony o ubezpieczenie utraty zysku na skutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia.

 

2) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi zdarzeń spowodowanych działalnością przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem tego ubezpieczenia jest właściwe dobranie rozszerzeń zakresu ochrony poprzez włączenie klauzul dodatkowych, np.: OC pracodawcy, OC za produkt, OC za szkody w środowisku, czyste straty finansowe.

 

3) Ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek (D&O)

Ubezpieczenie D&O chroni członków władz spółki przez roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Także interes spółki jest chroniony tym ubezpieczeniem poprzez pokrycie szkód spowodowanych popełnionym przez osoby zarządzające uchybieniem (niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności służbowych).

 

4) Ubezpieczenia budowlano-montażowe (CAR/EAR)

Ubezpieczenie CAR/EAR zapewnia ochronę prowadzonej inwestycji budowalnej od następstw szkód powstałych wskutek działania sił przyrody (huragan, powódź) oraz innych zdarzeń losowych (pożar, działalność człowieka).

 

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie ubezpieczenia roboty budowlano-montażowe oraz sprzęt, wyposażenie używane w trakcie prac. W ramach rozszerzenia polisy budowlano-montażowej możliwe jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewniającego pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim (zarówno w mieniu jak i na osobie) podczas prowadzenia prac budowlanych.

Pozostałe produkty

Kontakt

Dane kontaktowe

Invictus Broker Sp. z o.o.

ul. Rejtana 3/20,

02-516 Warszawa

 

t. 600 22 44 21

m. biuro@invictusbroker.pl